Algemene voorwaarden

IN HET KORT

Wij helpen u bij het vinden van relevante Vacatures.

Inschrijven en lid zijn bij Trending Jobs is gratis. Ook het gebruik van Trending Jobs is helemaal gratis. Wij kunnen deze dienst gratis aanbieden doordat de vacature-aanbieders ons een kleine vergoeding betalen per actie, met inbegrip van maar niet beperkt tot een weergave, klik of sollicitatie. Nadat u zich op Trending Jobs heeft ingeschreven, kunt u nog wijzigingen aanbrengen voor Vacature-Alerts.

Als lid van Trending Jobs ontvangt u maximaal dagelijks een e-mail met daarin vacatures die aansluiten bij uw zoekopdracht, of een andere aanbieding die we de moeite waard vinden. U kunt zich natuurlijk op elk moment weer uitschrijven voor de e-mails van Trending Jobs. We zullen uw gegevens zonder verdere vragen uit de database verwijderen. We zullen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorsturen naar andere bedrijven.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met onze diensten. Is iets niet naar wens of werkt iets niet? Laat het ons weten, zodat we een oplossing kunnen zoeken.

ARTIKEL 1: DE INSCHRIJVING

1.1. De diensten van Trending Jobs worden aangeboden aan degene die de website bezoeken of zich heeft ingeschreven. Inschrijven bij Trending Jobs is geheel kosteloos. Behoudens de onderhavige voorwaarden zijn er geen verplichtingen verbonden aan uw inschrijving.

1.2 U kunt zich inschrijven via de website van Trending Jobs. Na inschrijving is er sprake van een overeenkomst tussen u en Trending Jobs waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Trending Jobs gewijzigd worden. De meest actuele versie van de voorwaarden is te raadplegen via de website. Bezoek de website van Trending Jobs regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de laatste voorwaarden.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

2.1. Inschrijven bij Trending Jobs is alleen mogelijk voor personen die minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in Nederland.

2.2. Alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven; dit betekent dat bedrijfsmatige deelname (ongeacht de rechtsvorm) niet is toegestaan.

2.3. Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.

2.4. Ieder persoon mag zich maar één keer inschrijven.

2.5. Uw inschrijving is persoonsgebonden en kan niet aan derden worden overgedragen.

ARTIKEL 3: PRIVACY

3.1. Bij inschrijving wordt u gevraagd persoonsgegevens op te geven.

3.2. Uw gegevens komen terecht in onze database. In elke e-mail staat een link waarmee u zich kunt uitschrijven. De gegevens worden dan direct uit de database gehaald en u zult vanaf dat moment geen e-mails meer ontvangen van Trending Jobs.

3.3. Trending Jobs respecteert de privacy van degenen die zich hebben ingeschreven. Een uitgebreide uitleg over het beleid van Trending Jobs is opgenomen in het Privacybeleid zoals vermeld op de website.

ARTIKEL 4: DE VACATURES

4.1. Door de enkele inschrijving kunt u vacatures ontvangen. Trending Jobs kan u na inschrijving de best passende vacatures aanbieden, mits u relevante zoekwoorden heeft ingediend. Wanneer u op een vacature op de website klikt, wordt u doorverwezen naar de officiële vacature, daar kunt u solliciteren op de betreffende vacature.

4.2. Op het moment dat u solliciteert op een vacature, dan heeft u een overeenkomst met het desbetreffende bedrijf die de vacature aanbiedt. Trending Jobs is geen partij bij deze overeenkomst en kan hier geen enkele invloed op uitoefenen. Dit betekent dat Trending Jobs ook op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

4.3. Al het contact betreffende uw sollicitatie(s) dient te verlopen via het desbetreffende bedrijf. Trending Jobs heeft geen enkele invloed op de relatie tussen u en het bedrijf waar u solliciteert.

ARTIKEL 5: E-MAILS

5.1. Door inschrijving gaat u ermee akkoord dat u e-mails kunt ontvangen van Trending Jobs. De omvang van het aantal e-mails kan variëren.

5.2. De e-mails die u kunt verwachten, hebben niet alleen betrekking op uw inschrijving of de door Trending Jobs aan te leveren vacatures; er kunnen ook commerciële e-mails worden gestuurd zoals advertenties en reclamemateriaal.

5.3. De e-mails zijn gericht op bepaalde doelgroepen. Hierdoor kan het voorkomen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.

ARTIKEL 6: VOORBEHOUD

Trending Jobs doet haar uiterste best om zoveel mogelijk vacatures voor u te verzamelen. Op het beschikbare aanbod kan Trending Jobs geen enkele invloed uitoefenen. Trending Jobs is geenszins verplicht om een minimumaantal aan vacatures aan te bieden en biedt hieromtrent geen enkele garanties.

verloop van sollicitaties bij instellingen, bedrijven of anderszins worden volledig bepaald door de desbetreffende aanbieder. Hier heeft Trending Jobs geen enkele invloed op. Aan degene die zich heeft ingeschreven komt geenszins het recht toe op minimale respons. In dit kader biedt Trending Jobs ook geen enkele garantie.

De verhouding tussen de verschillende vacatures zoals aangeboden door de bedrijven kan variëren. Ter zake biedt Trending Jobs geen enkele garantie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel contactonderhoud. Trending Jobs is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken, boetes of heffingen van de fiscale autoriteiten. Trending Jobs behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment te kunnen stoppen met haar diensten.

ARTIKEL 7: JUISTHEID VAN GEGEVENS

7.1. Om de diensten van Trending Jobs optimaal aan te kunnen bieden, is het van belang dat uw inschrijving bij Trending Jobs volledig en naar waarheid wordt ingevuld.

7.2. De aanbieders van vacatures kunnen uw antwoorden aan de hand van verschillende methoden toetsen op betrouwbaarheid. Trending Jobs behoudt zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen indien u onbetrouwbare antwoorden heeft opgegeven.

7.3. Het geven van niet-waarheidsgetrouwe antwoorden kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Raadpleeg altijd de voorwaarden van de aanbieder.

ARTIKEL 8: VERBODSBEPALINGEN

8.1. Het is niet toegestaan om:

a. ongeautoriseerde of ongevraagde berichten te plaatsen op de website van Trending Jobs;

b. op de website van Trending Jobs berichten te plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch zijn, dan wel, indien dergelijke informatie elders wordt geplaatst, Trending Jobs hierbij te betrekken, op welke manier ook;

c. spam te versturen via de website van Trending Jobs;

d. de veiligheid of de werking van de website of andere diensten van Trending Jobs te verstoren, op welke manier ook;

e. virussen of andere gevaarlijke of verstorende bestanden te uploaden of te versturen via de website van Trending Jobs.

8.2. Indien u handelt in strijd met de gedragsregels kan Trending Jobs u uitschrijven overeenkomstig art. 9.3, zulks onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9: UITSCHRIJVING (BEEINDIGING)

9.1. Vanaf het moment dat u bent uitgeschreven kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van Trending Jobs. De wederzijdse rechten en verplichtingen zoals omschreven in de onderhavige voorwaarden komen op dat moment voor beide partijen volledig te vervallen.

9.2. Elke e-mail van Trending Jobs bevat een link waarmee u zich te allen tijde kunt uitschrijven. Hiermee schrijft u zich overigens nog niet uit bij de eventuele bedrijven waarmee u reeds in contact bent getreden. Voor een dergelijke uitschrijving dient u zich te wenden tot het desbetreffende bedrijf.

9.3. Trending Jobs is gerechtigd u zonder voorafgaande kennisgeving (eenzijdig) uit te schrijven in geval van bedrog, misleiding of het verschaffen van onjuiste informatie en indien u handelt in strijd met de onderhavige voorwaarden en/of andere (gedrags)regels van Trending Jobs. Een nieuwe inschrijving is vanaf dat moment niet meer toegestaan en zal, voor zover mogelijk, door Trending Jobs geblokkeerd worden. Als een nieuwe inschrijving toch is gelukt, dan is Trending Jobs wederom gerechtigd om tot uitschrijving over te gaan.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten voortvloeiende uit of verband houdend met de inhoud en het ontwerp van de website van Trending Jobs en de hiervoor gebruikte of ontwikkelde software, berusten volledig bij Trending Jobs.

ARTIKEL 11: STORINGEN EN ONDERHOUD

11.1. Trending Jobs spant zich in om haar diensten zoveel mogelijk te kunnen aanbieden. Eventuele storingen die ontstaan door invloeden van buitenaf, kunnen niet aan Trending Jobs worden toegerekend.

11.2. Trending Jobs behoudt zich het recht voor de website en andere diensten zonder vooraankondiging buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen.

ARTIKEL 12: HELPDESK

Voor eventuele vragen over de diensten van Trending Jobs kunt u contact opnemen met Trending Jobs middels het daarvoor bestemde contactformulier op de website. Uw vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Trending Jobs is niet verplicht om u binnen een bepaald tijdsbestek van een antwoord te voorzien en geeft daaromtrent geen enkele garantie.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Deelname aan Trending Jobs is voor eigen risico van de ingeschreven persoon.

13.2. Trending Jobs geeft geen enkele garantie dat haar diensten ononderbroken zullen zijn of vrij van fouten. Ook geeft Trending Jobs geen enkele garantie over de kwaliteit, betrouwbaarheid of inhoud van informatie die via Trending Jobs wordt verkregen.

13.3. Trending Jobs is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (hoe ook genaamd), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trending Jobs.

ARTIKEL 14: SLOTBEPALINGEN

14.1. Op alle overeenkomsten tussen u en Trending Jobs is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Trending Jobs gevestigd is.

14.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen spreken op voorhand af de betreffende bepaling te vervangen in een bepaling die niet onverbindend is en die – gelet op doel en strekking - zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

14.3. Als u ontevreden bent over de diensten van Trending Jobs, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken middels het contactformulier op de website.

Company details

Trending Jobs B.V.
Planetenveld 35
3893GE Zeewolde
The Netherlands
Chamber of commerce: 66771145

Gratis vacature-alerts

Schrijf u in bij Trending Jobs en ontvang dagelijks persoonlijke vacature-alerts per e-mail. Gratis. U kunt zich altijd uitschrijven. Algemene voorwaarden en Privacybeleid van toepassing.

Gratis inschrijven